Rapport fra Et sundere Danmark konference

Innovation, iværksætteri og samarbejde i lokalsamfundet

Mere end 100 deltagere fra kommunernes folkesundheds – og idrætsafdelinger, idrætsorganisationer,universiteter og iværksættere deltog i konferencen Et sundere Danmark gennem idræt og motion som blev afholdt den 11.maj på Islands Brygge Kulturhus i København.

Temaet for konference var Et sundere Danmark gennem idræt og motion og fokuserede på hvordan vi kan skabe idræt og motion for alle gennem hele livet og derved bidrage til at styrke almen trivsel og forbedre folkesundheden.

Konferencens moderator var Eva Kartholm, Leder, Idrætsudvikling, Københavns Kommune som indledte med at fremhæve den diskussion der kører i øjeblikket om hvorvidt vi er ved at vende os fra at en betragtning om ’idrættens egenværdi’, mod en betragtning omkring ‘idrættens nytteværdi’ og den strategiske betydning dette kan have.

Nikolai Nordsborg, Lektor at Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet talte om hvordan vi kan skabe et sundere liv gennem idræt og motion? Faldgruppe og muligheder.

I USA er 29.1 millioner eller 9.3% af befolkningen diabetekere og 1.4 million amerikanere er diagnoserede med diabetes hvert år. Man kan kun frygte de menneskelige og økonomiske konsekvenser for danskerne hvis/når antallet af os der har diabetes når de amerikanske.
Nikolai gav nogle skræmmnede tal:
• 320.545 danskere har diabetes
• 200.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes
• 750.000 danskere skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes)

• 5.5% af danskerne har diabetes
• I gennemsnit får 79 danskere hver dag konstateret diabetes
• Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år
• Diabetes koster det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen

Nikolai Nordsborg gav også eksempler på hvor mange år vi kunne lægge til vores liv hvis vi blev mere aktive, men gjorde også opmærksom på at vi alle reagerer forskelligt på et forøget aktivitetsniveau. Alt dette repræsenterer store udfordringer for idrætten og folkesundheden

Brobygning – Hvordan bygger vi broer mellem det offentlige sundhedssystem og en frivillig baseret foreningsindsats? var titlen på indlægget fra Jens Sune Jacobsen, Projektleder, DGI Sundhed

DGI Sundhedsidræt er et treårigt partnerskab mellem 5 kommuner og DGI som er etableret med midler fra regeringens partnerskabspulje ”Et Sundere Liv for Alle” Sune fortalte om dette tre-årige program og gav følgende 10 råd for brobygning:

1. Inviter foreningen indenfor i kommunen – og kommunen i foreningen!
2. Brug den fornødne tid på at afklare hvem i kommunen der skal være med og hvem der skal informeres
3. Prioriter forventningsafklaring og rollefordeling HØJT
4. Få hurtig klarhed over eventuelle ”konkurrerende” kommunale tilbud
5. Beskyt frivilligheden – De frivillige er topmotiverede for at få opgraderet deres sundhedsviden, men gør ikke rammerne for stramme
6. Rekrutter ”bredt” – Forvent ikke at brobygningen mellem kommune og forening skal være den eneste rekrutteringskilde – og involver de praktiserende læger
7. Gør forenings tilbuddet til en integreret del af den kommunale rehabilitering
8. Udfordr de gængse rammer for organisering – Timing og fleksibilitet i brobygningen er afgørende
9. Påskynd foreningernes særlige indsats for folkesundheden – i ord og handling
10. Hav tålmodighed – kulturændring tager tid!

Hvidovres idrætsforeninger tager skridtet videre og indgår et samarbejde med sundhedscentret og genoptræningen var temaet for indlægget fra Pernille Snitkjær, Aktivitetskonsulent/direktør

Pernille fortalte om det praktiske forløb med at få inaktive mennesker i aldersgruppen 60-87 år og at 14 dage før holdstart…var der ingen deltagere! Men 25 mødte op til første træning. Programmet har sat grinet i centrum, der har været fokus på overraskelsesmoment og lege.
Hvis hallen har været lukket bliver træningen holdt ude. Hvis deltagere skal ud at rejse bliver de opmuntret til sende et motionsfoto fra deres rejse.

Programmet rummer alle mennesker og skavanker og succesen viser at der er behov for tilbuddet, at det bliver udbudt til en god pris og at deltagerne værdsætter det sociale fællesskab og de engagerede instruktører

FC Prostata – et pragmatisk forsknings projekt, der tilbyder fodbold til alle mænd, som har fået stillet diagnosen prostatakræft blev præsenteret af Eik Bjerre, Daglig Leder, FC Prostata Community, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning

FC Prostata er et pragmatisk forsknings projekt, der tilbyder fodbold til alle mænd, som har fået stillet diagnosen prostatakræft (uanset fodbolderfaring). Fodboldtræningen foregår i lokale fodboldklubber rundt omkring i Danmark. Indtil videre er der fem klubber, fordelt over Danmark, som har et lukkede hold forbeholdt mænd med prostatakræft – et FC Prostata hold.
Fodbold og mænd kan noget særligt sammen. Mændene vil det gerne og tidligere resultater viser at de også har fysisk og psykisk gavn af fodbolden.

FC Prostata er nu i slutfasen af forskningsprojektet og nu skal FC Prostata for alvor stå sin test; Er det et bæredygtigt projekt, som kan eksistere uden forskningen? Hvis FC Prostata skal overleve har vi brug for et tæt og forpligtende samarbejde mellem foreningslivet, hospitalerne og kommunerne, men hvordan sikre vi det?

Træningen af holdene er tilrettelagt, så den matcher målgruppens behov og varetages af særligt uddannede trænere, men ellers ligner træningen en hver anden holdtræning som man kender den fra fodboldklubben.
Planen for implementering og udbredelse fokurerer på

• Fra 5 til 20 klubber på to år
• Etablering og servicering af FC Prostata lokalråd
• Servicering af FC Prostata Spillerforening
• Etablering af FC Prostata FC Prostata ambassadørprogram (peer-to-peer)
• Træneruddannelse og undervisning
• Dataindsamling

Ny forvaltningsstruktur skal sikre større synergi mellem Kommunens sundhedstilbud og civilsamfund var titlen på indlægget fra Erik Kristensen, Sundheds-, Fritids-og Landsdistriktschef, Aalborg Kommune

I 2016 blev der oprettet en ny afdeling i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Formålet var, at sikre yderligere fokus på de synergier og særlige muligheder, der ligger i at koble sundhedsområdet med fritids- og landdistriktsområdet.

Allerede nu kan der konstateres resultater af denne ændring.
Der bliver nu set på projekter/opgaver med ”nye øjne” – nyt mindset! Lokalt er befolkningen allerede meget engageret gennem aktiviteter som Sundhed i bevægelse, Rygestop for mænd og Messi med måde”

Malene Thøgersen, Analytiker ved Videncenter for Folkeoplysning holdt et indlæg om Tværgående samarbejde om idræt og sundhed

Hun sagde at foreningerne har generelt et positivt syn på samarbejdet med kommunale institutioner, men flertallet synes ikke, at det er foreningens rolle at løse kommunale opgaver.

Mens kommunerne i høj grad er positive over for samarbejde med foreningslivet, er foreningerne mere forbeholdne.

Generelt vurderer foreningerne, at deres samarbejde med kommunal institutioner er positivt og bærer præg af, at kommunen er lydhør over for foreningens behov, men der er også en del foreninger, som mener, at samarbejdet kan være både bureaukratisk og tidskrævende.

Samtidig konkluderede hun at ønskerne om stærkere bånd mellem den offentlige og frivillige sektor især afspejler en kommunal dagsorden, mens foreningerne er mere tøvende.

Der er et stort flertal af foreningerne, som ikke mener, at det er foreningens opgave at deltage aktivt i løsningen af kommunale opgaver, og de er ikke indstillet på at tilpasse deres aktiviteter efter kommunens ønsker og behov.

Det står i kontrast til analyser som viser at kommunerne har et mere positivt syn på samarbejde med de lokale foreninger og der er stigende fokus på tværgående samarbejde om sundhed på tværs af forvaltninger. Fx medtænker flere kommuner mental sundhed i indsatser på kultur- og fritidsområdet

Men der er fortsat udfordringer:
 Det kræver meget koordination at arbejde sammen på tværs
 Der er for lidt kommunikation på tværs af forvaltninger
 Det er tidskrævende
 Kulturforskelle (og i nogen grad interesseforskelle) på tværs (Larsen et al. 2014)

Malene konkluderede:

På den ene side:
 Foreningerne samarbejder allerede rigtig meget
 Er regeringens, kommunernes og landsorganisationernes forventninger til foreningslivet realistiske?
På den anden side:
 Mange foreninger oplever fordele ved tværgående samarbejde
 Samarbejdet kan skabe en merværdi, når det er meningsfyldt

Udfordringer og muligheder ved strategisk sundhed på alle typer arbejdspladser var titlen på indlægget fra Rikke Line Klockars-Jensen, Sundhedskonsulent, Dansk Firmaidrætsforbund

Hendes indlæg var primært baseret på partnerskabsprojektet ”Mit Gode Liv” for Arlas natarbejdere, hvor det har været en lang proces at finde den ”tilpasse forstyrrelse”, der realistisk kunne implementeres i Arlas kontekst.

Rikke fremlagde 8 succesfaktorer for motion på arbejdet – de er:

Rikke fremlagde 8 succesfaktorer for motion på arbejdet – de er:

 Engagerede ledere, der går forrest!
 Ildsjæle/ambassadører
 Klare mål og ambitioner (strategi)
 Medarbejderinvolvering
 Vedvarende fokus/motivation
 Ressourcer (kontinuerlig investering)
 Kulturændring (turde ændre tingene)
 Humor, positivitet, ingen løftede pegefingre

Hun foreslog også at det var væsentligt når man ville få medarbejdere mere aktive at man kender konteksten og at man har en klar rammesætning. Målgruppen skal ses og høres og der skal være oplevelse af relevans. Man skal tilpasse forstyrrelsen og give projektet tid

Håndboldfitness – hvad har vi lært? var titlen på indlægget fra Tanja Kilbæk Ramgil, DHF- & DGI Projektleder Håndboldfitness

Med ønsket om at sætte større fokus på aldersgruppen 30+, iværksatte DHF en stor undersøgelse i 2009 af nuværende og tidligere voksne håndboldspilleres begrundelser for at spille/stoppe med at spille håndbold. Analysen af de mere end 1200 indkomne besvarelser resulterede i følgende hovedkonklusioner:

• Mange ex-medlemmer savnede større fleksibilitet i træningstilbuddet end traditionel håndboldtræning tilbød. 2 x ugentlig træning + kamp i weekenden opleves af mange i aldersgruppen 30+ svært at passe sammen med små børn og et krævende job.
• Mange ex-medlemmer efterspurgte andet indhold i træningen, end den traditionelle træning
• målrettet næste kamp og holdets præstationer.
• Flere ex-medlemmer måtte stoppe grundet fysiske skavanker og skader
• Mange ex-medlemmer savnede meget det sociale element, som håndboldklubben, holdkammeraterne og klublivet generelt ellers tilbød.

Med afsæt i disse overskrifter, blev træningskonceptet Håndboldfitness udviklet. Uden kampe og uden forpligtigelser for det enkelte medlem – med med et sjovt og sundt træningsfokus for 3 x 40 minutters moduler med mulighed for tilpasning:

• PULS – Løbetræning tilpasset deltagerens niveau
• POWER – Styrketræning med egen kropsvægt
• PLAY – Boldspil på små baner med blød bold

Forsker Therese Bondebjerg Hornstrup Københavns Universitet beskrev så 4 interventionsstudier blev gennemført for at observere intensiteten, glæden og flow under håndboldfitness træning i 3 håndboldklubber.

Studierne indtil videre viser at motionshåndbold på små baner (3v3 og 4v4) medfører en række af positive effekter på knoglerne, kropskomposition, kondition og performance for unge utrænede mænd og kvinder i alderen 20-30 år.
Motionshåndbold er et intenst spil med høj puls og indeholder mange aktioner med høj intenst løb, hop, vendinger og sidesteps

En praksisfortælling om samarbejder mellem Frederikssund Kommune og frivillige foreninger Jonas Hviid,Idrætskonsulent for handicap & psykiatriområdet, Frederikssund Kommunde

Formålet med projektet var få psykiatribrugere og mennesker med handicap mere aktive gennem foreningerne. Hypotesen var at samarbejde med foreningerne skaber den bedst mulige kvalitet for pengene og at foreningerne kan byde på noget helt særligt de vil gerne.

En væsentlig forudsætning for succes at Idrætskonsulenten fungerede som Tovholder / Koordinator og at var en indgang til kommunen og en indgang til foreningen.
Alle involverede skulle være synlige og tilgængelige og der skal stilles ressourcer til råde, såsom opbakning fra ledelse/politikere og fleksible løsninger

Resultat:

Staus 200
• 1 målrettet Idrætsforening
• 55 medlemmer
• 2 ugentlige tilbud

Status 2017
• 2 målrettede idrætsforeninger
• 5 foreningspartnerskaber
• 300 medlemmer
• 12 ugentlige tilbud

GoRun: Fra ”frit og gratis løb for alle” til GoRun. Hvad er forskellen? Dette var titlen på indlægget fra Kenneth Havndrup, Projektleder GoRun / Bevæg dig for livet – Løb

Kenneth fortalte om GoRuns udvikling via ringe i vandet via personlige relationer og ejerskab og om hvordan det har gået fra10 testløb i 2015 til ca. 500 afholdelser til indtil nu i 2017:

Konceptet er gået fra cersion 1.0 5 km løb – Tilmelding, tidtagning og data til version 2.0 Gang og/eller løb med lokal tilpasning, lokation, rute, tidspunkt, tempo og fokus.

Der er også stor i kommuner, i arrangørkredsen, i lokale forhold og mangfoldighed i deltagere/typologier. Han beskrev det som fra ”granit” til ”modellervoks” – tilpasset til virkeligheden/markedsforhold!

Hvad har vi lært?

• Vejen til succes ligger ude hos arrangørerne og deltagerne!
• Budskab/læring: Slip konceptet fri og lade det udfolde sig i partnerskaber og i den lokale kontekst, så det giver motivation og mening!
• Kommunikation/markedsføring: Målrettet og effektfuldt
• Samarbejdspartnere: Foreninger, kommuner og nye partnere/konstruktioner

Svend Elkjær, Direktør for arrangøren af konferencen, Idræt på Tværs IVS, afsluttede konferencen med fremhæve at den meget seriøse udfordring som en forøget fysisk inaktivitet i Danmark kunne skabe mht det stigende antal af mennesker med diabetes kunne jo i høj grad mødes med at udvikle nogle simple værktøjer omkring engagement, kundeoplevelser og brug af sociale medier til at kommunikere.

De nye initiativer som Idræt på Tværs IVS har lanceret, se til venstre, er netop rettet mod at overkomme de udfordringer.

Lad os høre fra dig.

Lad os høre fra dig

Uanset om du gerne vil lære mere om Idræt på Tværs, have en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe mere spændende idræt eller du vil tilmeldes til at modtage vores e-nyhedsbrev, så send os en mail