PROGRAM

 

Idrættens Samfundsansvar

En et-dags konference om hvordan idrætten skaber social forandring

et aktivt Danmark gennem mere samfund i idrætten og idræt i samfundet

  

  29. maj Hedehuset, Hedehusene, Høje – Taastrup

PROGRAMMET

Download Program

8.45 – 9.15 Ankomst og morgenkaffe/te

Velkomst

Moderator, Svend Elkjær, Direktør, Idræt på Tværs IVSI / Sports Marketing Network

Mere information

 Idrættens Samfundsansvar – – endnu et spændende initiativ fra Idræt på Tvœrs IVS

Idrættens Samfundsansvar er arrangeret af Idræt på Tværs IVS. Dette er en søsterorganisation af Sports Marketing Network, et britisk konsulentfirma med dansk ejer og grundlægger, som har specialiseret sig i at formidle og assistere idrætsiværksættere i Storbritannien og nu også i Danmark. Via konferencer, seminarer, webinarer og rådgivning målrettet mod danske kommuner, idrætsiværksættere, foreninger og idrætsorganisationer bygger Idræt på Tværs på den viden og erfaring baseret på SMNs arbejde i Storbritannien og Danmark.

Vores arbejde i Danmark har indtil videre inkluderet • indlæg på adskillige konferencer • arrangement af Idræt på Tværs konferencen (oktober 2016) og Et sundere Danmark konferencen (maj 2017) i København og #MereEndIdræt konferencen (december 2017) i samarbejde med Københavns Kommune, Idan, DGI, Platform for Gadeidræt, Dansk Arbejder Idrætsforbund og andre • 3 seminarer Sådan bliver du en aktivitetsskaber seminarer i samarbejde med Brøndby, Høje-Taastrup og Aarhus kommuner • arrangement af studieture for Idan og kommuner til England for at lære mere om engelske erfaringer indenfor innovation, iværksætteri og lokalsamfund i breddeidrætten

 

9.30 – 10.05 Hvordan får vi de ekskluderede målgrupper mere med i idrætten?

Henrik Brandt Direktør Idrættens Analyseintitut

Mere information

Hvem er er udsatte borgere? Hvad kendetegner dem i forholdet til idrætten? Hvordan ser det brogede billede af aktører og puljer med fokus på de forskellige udsatte grupper us?

 

10.05 – 10.40 Gør idræts- og foreningslivet mere rummeligt og tilgængeligt for borgere med meget forskellige baggrunde og ressourcer

DGI Inklusion

Mere information

DGI repræsenterer 6300 foreninger i hele landet og mere end 1,5 mio. medlemmer. Som toneangivende civilsamfundsaktør har organisationen både mulighed og ansvar for at medvirke til løsninger på samfundets store udfordringer. Derfor bidrager DGI til et inkluderende og mangfoldigt samfund ved at arbejde for en mangfoldighed blandt udøvere, frivillige, folkevalgte og ansatte i DGI’s foreninger og fællesskaber. Det sker i tæt og værdifuldt samarbejde med bl.a. kommuner, helhedsplaner, socialt frivillige organisationer og fonde.

Oplægget vil præsentere DGIs brede tilgang til arbejdet med inklusion, som handler om at gøre idræts- og foreningslivet mere rummeligt og tilgængeligt for borgere med meget forskellige baggrunde og ressourcer. Fra de udsatte byområder i landets større byer til de små samfund i tyndt befolkede områder.

 

 

10.40 – 11.20

Første seminarrunde med tre indlæg hvor deltagerne skal vælge at deltage i et seminar

 

Seminar 1

Hvordan kan børn og unge med handicap inkluderes i de almene idrætsklubber?

Anne Tøttrup Andersen, projektleder, Parasport Danmark

Mere information

Med projekt Superleder – Sammen om sport støtter Parasport Danmark børn og unge med handicap i at blive en del af den almene idrætsforening. Projektet skal afprøve og udvikle to modeller for henholdsvis enkeltinklusion og holdinklusion.

Modellen for enkeltinklusion skal hjælpe enkelte individer godt i gang på et alment foreningshold. Her er målgruppen typisk børn og unge med et fysisk handicap eller synshandicap, som er enkeltintegreret i den almene folkeskole. Modellen for holdinklusion har til formål at etablere nye holdtilbud, hvor træningen tilpasses udøvernes særlige behov. Det sker i et samarbejde mellem idrætsforening og specialskole.

Projektet opererer således med et bredt inklusionsbegreb, hvor forskellige behov betyder forskellige grader af inklusion. Vi skal ikke inkludere for inklusionens skyld. Derfor forsøger Parasport Danmark at inkludere på både udøvernes og foreningens præmisser. Målet er den gode idrætsoplevelse.

Seminar 2

Fodbolden synliggør sin samfundsværdi 

 

Metin Dincer,Projektleder for DBU Sjælland

Mere information

For første gang nogensinde er der blevet sat tal på fodboldens værdi for det danske samfund. Dansk Boldspil-Union har via analysebureauet Damvad Analytics sat kroner og ører på fodboldens samfundsværdi indenfor områder som frivillighed, sundhed, socialt ansvar og jobskabelse. Og det viser sig, at fodboldens frivillige knokler i hvad, der svarer til 9000 fuldtidsstillinger hvert år. Det svarer til at de frivillige skaber en værdi for det danske samfund, der er mere end fire milliarder værd. Denne vinkel på fodboldens samfundsværdi er særlig interessant både i forhold til at hylde og anerkende de 126.000 fodboldfrivillige, men også for at synliggøre for samfundet og offentligheden i sin helhed, hvilken samfundsnytte fodbolden faktisk bidrager med. En samfundsnytte, som må forventes at være relativt overførbar til de fleste typer af frivillige foreninger. Oplægget er en indføring i den bagvedliggende rapport samt i DBU’s tilbud til sine medlemsklubber om at beregne sit eget samfundsregnskab.

Seminar 3

Fodbold, Fællesskab, Forandring – inddrag samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger

Lene Knudtzen, Projektchef, OMBOLD

Mere information

OMBOLD har siden 2003 arrangeret og tilbudt gadefodboldaktiviteter til hjemløse og socialt udsatte. Udover at give et reelt højintensivt idrætstilbud til en målgruppe, der ellers sjældent er repræsenteret i de traditionelle idrætsforeninger og fodboldklubber, betyder det også for mange af spillerne, at de får tilbudt en ny ’identitet’ som spiller og en plads i et positivt fællesskab hvorfra de kan løfte dem selv og hinanden i en ny retning. Flere af disse fodboldprojekter er sket i samarbejde med kommuner og det er disse lokale samarbejder, med udgangspunkt i tre konkrete cases, OMBOLD vil udfolde som inspiration til hvordan idrætten kan bruges til at skabe social forandring.

 

11.20 – 11.45 Kaffe/te pause 

 

11.45 – 12.20 Socialøkonomiske virksomheders rolle i at skabe social forandring gennem idrætten

Per Bach, formand, foreningen Sociale Entreprenører i Danmark

Mere information

 Den socialøkonomiske virksomhedsmodel og den socialøkonomiske tænkning rummer mange potentialer i forhold til at skabe løsninger på forskellige samfundsmæssige udfordringer. Oplægget vil bl.a. se på, hvordan den socialøkonomiske forretningsmodel kan sættes i spil i en idrætssammenhæng, og der vil blive givet cases og eksempler, hvor sport både direkte og indirekte anvendes til at adressere sociale problemstillinger. Idrætsverdenen rummer både organisationer, hvor frivillighed er en bærende kraft og organisationer, der er bygget på traditional økonomisk forretningsmodel, hvor der skal leveres overskud til investorer. I begge tilfælde kan en socialøkonomisk tænkning byde på nye muligheder og perspektiver. I det første tilfælde kan modellen anvendes til at rejse midler til drift og til et eventuelt socialt formål. I det andet tilfælde i forhold til at tage et større social ansvar. Oplægget formidler samtidig en opfordring til at både den socialøkonomiske sektor og idrætsområdets organisationer ser dybere ind i mulighederne for at skabe social effekt, ved at kombinere idræt og socialøkonomi f.eks. gennem nye former for partnerskaber.

 

 

12.20– 12.55 Samarbejde skaber sociale fællesskaber i Høje – Taastrup Kommune
3 indlæg

Sascha Clausen, motions- og sundhedskonsulent, Sundheds- og Omsorgscenteret
Ilknur Kekec, student medarbejder i Fritids- og Kulturcenteret
Maria Holmström, Udviklingskonsulent, Fritid og Kultur

Mere information

Saschas oplæg vil omhandle tilpasset motionsfloorball for ældre afviklet på kommunens aktivitetscentre, og MotionsFloorball opstartet i et samarbejde mellem kommune og lokal floorballforening.

Der vil være fokus på hvordan vi har samarbejdet internt i kommunen og med idrætsforeninger ift. at få flere fysisk inaktive borgere involveret i meningsfulde fællesskaber i kommunale tilbud og i foreningsaktiviteter.

Ilknur Kekecs oplæg handler om succeshistorien i Høje Taastrup Idrætsforening, med at få inaktive forældre til et aktivt forældreteam gennem Get2Coffe og ”walk and talk” til motions fitness.

Marias oplæg vil handle om inddragelsen af foreningsinaktive udskolingselever til aktive foreningsdeltagere gennem skolens valgfag Juniortræner. Derudover vil jeg give nogen gode historier fra Kommunens skolecup i floorball med fokus på at inddrage foreningsinaktive elever til aktivt deltagelse.

 

 

12.55 – 13.40 Frokost

13.40 – 14.15 Sociale forandringer gennem ungeledet gadeidræt

Marie Traasdahl Staal, Chef for udvikling og sociale indsatser, GAME

Mere information

GAME er en non-profit organisation, som arbejder med gadeidræt og gadekultur. GAME uddanner unge rollemodeller til at drive træninger i streetbasket, gadeidræt, street dance, parkour og street fit i boligområder over hele Danmark, samt i gadeidrætshuse i København, Esbjerg, Viborg og Aalborg. GAME arbejder også i Libanon og Somaliland og er ved at starte op i en række andre lande. GAME driver desuden den nationale platform for gadeidræt, som uddeler mikrogrants til lokale gadeidrætinitiativer

GAME’s mission er at skabe langsigtede sociale forandringer gennem gadeidrætten. Marie Traasdahl Staal har stået i spidsen for udviklingen af GAME’s to nyeste gadeidrætsfaciliteter GAME streetmekka Viborg og Aalborg og arbejde pt med videreudvikling af flere af GAME’s sociale indsatser. Marie vil fortælle om, hvordan GAME på forskellige arbejder med at sænke tærsklen til idrætsdeltagelse og derigennem øge inklusionen af børn og unge i udsathed i idræt.

 

 

 

14.15 – 14.55

Anden seminarrunde med tre indlæg hvor deltagerne skal vælge at deltage i et seminar

 

Seminar 4

Udbred idræt, fællesskab og bevægelsesglæde til/for socialt udsatte mennesker

Simon Reintoft Henriksen, konsulent, Landsforeningen af VæreSteder

Mere information

Landsforeningen af VæreSteder (LVS) har siden 2005 arbejdet for at udbrede idræt, fællesskab og bevægelsesglæde til/for socialt udsatte mennesker under programmet ”sport for LIVET”. Gennem en lang række projekter har ”sport for LIVET” leveret idrætstilbud til udsatte i hele Danmark. LVS og ”sport for LIVET” har gennem en årrække opbygget stor ekspertise indenfor området. LVS og værestederne rundt om i landet skaber kontakten og giver en særlig mulighed for at inkludere udsatte i idrætsfællesskabet. ”Sport for LIVET” er i dag det mest omfattende tilbud inden for idræt for socialt udsatte og med det største aktivitetsprogram herhjemme. I 2017 stod ”sport for LIVET” for at involvere mere end 5600 brugere i 24 sportsgrene gennem over 60 stævner, turneringer og events. Store landsdækkende og internationale idrætsevents som Udsatte Legene (UL) og Social Inclusion Games er også en del af ”sport for LIVET”s aktiviteter, foruden holdlederuddannelser og foreningshjælp. 

Seminar 5

Idrætten som social samlingskraft, fællesskab, bæredygtighed og social ansvarlighed

John Kvistgaard, Projektleder, Silkeborg Kommune

Mere information

Dansk idræt lever i dag i krydsfeltet mellem professionalisme, elitefokus og den gamle, stærke foreningstradition, For idrætten som social sammenhængskraft. Den skal kunne danne fællesskaber inkludere alle – også samfundets svageste – og bidrage til et stærkt civilsamfund på tværs af social, økonomiske og kulturelle skel. Dette er en af mange målsætninger, der afspejler Silkeborg Kommunes ambition om at være en af Danmarks førende kommuner, hvad angår etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder, hvilket også betød at Silkeborg Kommune blev kåret som årets socialøkonomiske kommune 2017 

 

Seminar 6

Integration af flygtningebørns i landets lokalsamfund gennem idræt

 

Jacob Midtgaard, Projektkoordinator, Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp

Mere information

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en central forudsætning for flygtninges livskvalitet og integration i det danske samfund. Ofte er flygtningefamiliernes økonomi dog en hindring for deltagelse i foreningslivets fællesskab. Fritidspuljen i Dansk Flygtningehjælp tilbyder derfor økonomisk støtte til flygtningebørns kontingenter, så børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv på lige fod med deres jævnaldrende kammerater. For at sikre fastholdelse i fritidsaktiviteterne har Fritidspuljen også samarbejde med en række af landets kommuner, hvor Fritidspuljen bidrager med etablering af netværk og dialog om den lokale indsats blandt kommunale medarbejdere, foreningsrepræsentanter, frivillige og flygtningefamilier. I sit indlæg vil projektkoordinator Jacob Midtgaard fortælle om Fritidspuljens resultater og metoder, der bidrager til integration af flygtninge i landets lokalsamfund. Derudover vil indlægget berøre den økonomiske bæredygtighed i projektet, hvor støtte fra lokale virksomheder, fonde og privatpersoner er helt central, men hvor stat og kommune også inviteres på banen til at tage endnu større ansvar for flygtningebørnenes fritidsliv. Jacob Midtgaard er ansat i Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, hvor han er projektkoordinator for Fritidspuljen. Frivilligafdelingen hjælper flygtninge gennem tilbud, der styrker deres sociale netværk og kendskab til det danske sprog, arbejdsmarked og uddannelsessystem

15.10 – 15.40 En lang rejse mod den moderne folkeoplysende idrætsforening
Fra druknet til genoplivet og videre mod et liv fyldt med glæde og livsmod

Jan Sørensen, Formand, BK Skjold

Mere information

 

I en start med totalt kaos hvor ingen vidste, hvem der var medlemmer, og gælden var enorm, rådede alle os til at lukke og starte forfra med en ny forening. Den løsning blev ikke valgt.

I stedet startede et enormt oprydningsarbejde, hvor vi også måtte gennem en rekonstruktion, som først blev afsluttet efter fire år.

Derfra er der set fremad og arbejdet på at skabe en moderne forening, som bygger på idrætsforeningernes historiske grundlag med demokrati og folkeoplysning.

Hvordan skaber man en forening, der afspejler København, bruger byens særpræg som en styrke og tager byens mangfoldighed alvorlig?

Vi sætter aktiviteter i gang ved siden af fodbolden og finder samarbejdspartnere, som vil lege med os. Gennem sideløbende aktiviteter og projekter prøver vi at gøre foreningen mere indbydende med en retning men uden brug af handleplaner og milestones.

 

 

16.15 Afslutning 

 

Hvis du gerne vil vide mere on konferencen Idrættens Samfundsansvar

så kontakt Hanne Pedersen eller Svend Elkjær,

61 45 14 83, email idraetpaatvaers@outlook.com